top of page

Teachers Directory

Piano

Kyung Ja Bae

Susan Bana

Yan Jennifer Bao

Hyun Kyung Cha

Dr. Hyunjoo Choi

Marie Djang

Ana Marie Eckstein

Gar Farrow

Kate Grabenstein

Christopher Guerriero

Minako Horimura Han

Yu Chuan Huang

Young Sook Kang

Sumin Kim

Joan Lai

Karen Lake

Margaret Li

Zhou Long

Ya Ping Lu

Dr. Joseph Matthews

Judith Moore

Minji Noh

Shelomi Oh

Maria Saw

Vivian Shiao

Ahram Shin

James Walker

Frenda Yang

Hsiu-Chen Alice Yu

Yan Zhang

Sofia Zukerman 

Strings

Kayoko Adachi

Sangwon Cho

Gary Hung

Yoon Jong

Iman Khosrowpour 

Eunhee Kim

Jooeun Lee

Danielle Liu

Chelsea Luo

Lauren Mindoro

Yuki Mori

Sorah Myung

Mizuki Noda (Violin) 

Jenny Oh (Cello) 

Mie Oh (Violin) 

Dong Fang Qu Yang

James Walker

Winds

Emily Li An

Ginny Atherton (Flute) 

Yumi Kim 

Kanae Komugi-Etsuki

Dr. Sophie Chia Jui Lee

Julie Oh

Mary Palchak

Eun Do Lee

Dr. Lea Steffens

Hsiu-Chen Alice Yu 

Winds

Sarah H. Chung

Eunwon Kim

Sujung Kim Maristela Murga 

Vivian Shiao

Tara Waldschmidt

Guitar

Nikola Chekardzhikov

Vasil Chekardzhikov

Amy Hite

bottom of page